Escrever,
cortar,
escrever,
cortar,
escrever,
cortar,
escrever,
cortar.

Esse é o único apito
que meu trem sabe tocar.